"Now a soft kiss - Aye by that kiss I vow an endless bliss. "

John Keats

Vezi citatul original în limba engleză: Citat John Keats în limba engleză